نمونه سوال درس یک قران پایه هشتم

بسمه تعالی

-1 هر کلمه را به زبان فارسی ترجمه کنید؟

افلح: ................

معرض: .................

خاشع:...............

زکاه: ..................

فاعل: .....................

لغو:.................... 
-2 ترکیب ها و عبارات زیر را معنا کنید.
قد افلح المومنون : ................................... عن اللغو: .……………..………………
فی صلاتهم : ............................................. للزکوه: ………………………………
-3 این عبارات را معنا کنید.
-1 و الذین هم محسنون :
................................
-2 قد افلح مومنون :
................................
-3 و الذین هم فی صلاتهم خشعون :
................................
-4 والذین هم لفروجهم حفظون :
..................................
-5 و الذین هم عن اللغو معرضون :
...................................
-6 و الذین هم للزکوه فعلون :
...................................
-7 عن اللغو معرضون :
..................................