نمونه سوال درس هفت مطالعات اجتماعی هشتم-آنلاین

مشاهده در ادامه مطلب

باسمه تعالی
درس 7 : ارتباط و رسانه
1- .... بقرار کردن یکی از نیازهای مهم بشر است.
2- چه چیزهایی از طریق ارتباط میان بشر میسر می شود؟4 مورد.
3- ارتباط یعنی چه؟
4- هر ارتباط چند عنصر دارد؟نام ببرید.
5- یک مثال ارتباطی بزنید که فرستنده اش ماو گیرنده اش فر دیگری باشد.
6- یک مثال ارتباطی بزنید که فرستده اش فر دیگرو گیرنده اش خودمان 
باشیم.
7- بازخورد را تعریف کنید؟
8- پیام های مبا چه روش هایی ارسال ویا دریافت می شود؟3 مورد.
9- رسانه را تعریف کنید؟
10- در یک ارتباط کلامی ساده،.... یک رسانه است.
1- چند مورد وسیله ی رسانه ای نام ببرید؟3مورد
12- علت اهمیت موضوع ارتباط چیست؟

کپی برداری بدون ذکر منبع حرام است.

www.grade8.blog.irgrade8.blog.ir