تبلیغات در بالای وب ( 60*460 ) ............................   20 هزار تومان

.

تبلیغات در منو سمت راست ( 240*120 ) .................... 10 هزار تومان

.

تبلیغات در منو سمت چپ ( آیکون کوچک ) ...................... 5 هزار تومان

.

تبلیغات متنی در منو سمت راست .................................. 5 هزار تومان

.

هزینه تبلیغات به صورت ماهانه پرداخت می گردد.