به زودی  جزوه علوم تجربی ساخته من درون سایت قرار خواهد گرفت 

سوال و توضیح بدون آزمایش های داخل کتاب 

مرجعی کامل

منتظر باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید