نمونه سوال اجتماعی درس 4

1- منظور از شهروندان چیست؟

2- چه کسانی شهروند کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردند؟

3-یک نمونه از حقوق شهروندان را بنویسید؟

     4- یک نمونه از وظایف شهروندان در برابر دولت را بنویسید؟

     5- چند نمونه از وظایف مهم دولت و رئیس جمهور را بنویسید؟2 مورد

     6- یکی از اقدامات دولت تنظیم .................. در امور مختلف است.

     7- استیضاح را تعریف کنید؟

     8- به طور کلی در کشور ما درآمدهای دولت را می توان به چند بخش تقسیم کرد؟نام ببرید.

     9- مالیات را تعریف کنید؟